Vietnamese Expats

Cho đi là để nhận lại
Google badgeiOs badge
4 năm trước
updated 4 năm trước
Chương trình Atlantic Immigration Pilot Program
Shared tại https://www.facebook.com/groups/KetNoiVietCa/permalink/2141262999266709/
Bạn có thể xin định cư trong chương trình Atlantic Immigration Pilot Program theo một trong những diện sau đây:
1. Atlantic High Skilled Program
2. Atlantic Intermediate-Skilled Program
3. Atlantic International Graduate Program

1. Atlantic High Skilled Program

Bạn phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
Bạn phải có một năm kinh nghiệm giờ làm việc toàn thời gian hoặc 1560 trong vòng 3 năm cuối giờ trong các công việc thuộc cấp độ 0, A hoặc B, tức những ngành nghề từ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
Bạn phải có bằng trung học, trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng hoặc đại học cấp trong Canada. Nếu bằng cấp do nước ngoài cấp thì bạn phải xin chuyển đổi ở một trong những nơi sau đây: Comparative Education Service của University of Toronto ( https://learn.utoronto.ca/comparative-education-service), International Credential Assessment Service of Canada (https://www.icascanada.ca/), World Education Services (https://www.wes.org/ca/eca/), International Qualifications Assessment Service (https://www.alberta.ca/iqas-immigration.aspx) hoặc International Credential Education Service (https://www.bcit.ca/ices/eca/) .
Bạn phải có kết quả tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở trình độ CLB 4. Những khóa thi tiếng Anh được công nhận là Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) hoặc International English Language Testing System (IELTS). Những khóa thi tiếng Pháp được công nhận là Test d’évaluation de français (TEF) hoặc TCF Canada – Test de connaissance du français. Kết quả phải dưới 2 năm. Bạn có thể vào trang https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/standard-requirements/language-requirements/test-equivalency-charts.html để biết sự tương đương giữa CLB 4 và điểm của các khóa thi CELPIP, IELTS, TEF hoặc TCF Canada.
Bạn phải chứng minh đủ tài chánh dựa theo bảng ở trang https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/atlantic-immigration-pilot/proof-funds.html.
Bạn phải có thư nhận việc toàn thời gian tối thiểu một năm của một trong những người chủ được chỉ định trong chương trình Atlantic Immigration Pilot Program. Thư nhận việc phải ở cấp độ 0, A hoặc B. Công việc mà bạn được nhận không cần phải đúng với công việc mà bạn đã làm trước đó.

2. Atlantic Intermediate-Skilled Program

Bạn phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
Bạn phải có một năm kinh nghiệm giờ làm việc toàn thời gian hoặc 1560 giờ trong vòng 3 năm cuối trong các công việc thuộc cấp độ C trở lên, tức những ngành nghề từ trung học trở lên trở lên.
Bạn phải có bằng trung học, trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng hoặc đại học cấp trong Canada. Nếu bằng cấp do nước ngoài cấp thì bạn phải xin chuyển đổi ở một trong những nơi sau đây: Comparative Education Service của University of Toronto ( https://learn.utoronto.ca/comparative-education-service), International Credential Assessment Service of Canada (https://www.icascanada.ca/), World Education Services (https://www.wes.org/ca/eca/), International Qualifications Assessment Service (https://www.alberta.ca/iqas-immigration.aspx) hoặc International Credential Education Service (https://www.bcit.ca/ices/eca/) .
Bạn phải có kết quả tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở trình độ CLB 4. Những khóa thi tiếng Anh được công nhận là Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) hoặc International English Language Testing System (IELTS). Những khóa thi tiếng Pháp được công nhận là Test d’évaluation de français (TEF) hoặc TCF Canada – Test de connaissance du français. Kết quả phải dưới 2 năm. Bạn có thể vào trang https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/standard-requirements/language-requirements/test-equivalency-charts.html để biết sự tương đương giữa CLB 4 và điểm của các khóa thi CELPIP, IELTS, TEF hoặc TCF Canada.
Bạn phải chứng minh đủ tài chánh dựa theo bảng ở trang https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/atlantic-immigration-pilot/proof-funds.html.
Bạn phải có thư nhận việc toàn thời gian tối thiểu một năm của một trong những người chủ được chỉ định trong chương trình Atlantic Immigration Pilot Program. Thư nhận việc phải ở cấp độ 0, A, B hoặc C. Công việc mà bạn được nhận không cần phải đúng với công việc mà bạn đã làm trước đó.

3. Atlantic International Graduate Program

Bạn phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
Bạn không cần kinh nghiệm.
Bạn phải có một bằng cấp tối thiểu 2 năm ở một trường công được công nhận và trợ cấp trong một tỉnh bang thuộc vùng Atlantic.
Bạn tốt nghiệp từ trường đó trong vòng 12 tháng trước khi Immigration, Refugees and Citizenship Canada nhận được đơn xin thường trú của bạn.
Bạn là du học sinh tối thiểu 2 năm ở Canada.
Bạn đã sống ở một trong những tỉnh bang thuộc vùng Atlantic tối thiểu 16 tháng trong vòng 2 năm trước khi có bằng cấp.
Bạn có visa hoặc giấy phép để làm việc hoặc học ở trong Canada.
Ngành học của bạn không thể là:
- Những lớp tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hơn nửa chương trình; hoặc là
- Những lớp học từ xa hơn nửa chương trình.
Mặc dù bạn học ở Canada, bạn vẫn phải thi tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Kết quả tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của bạn phải ở trình độ CLB 4. Những khóa thi tiếng Anh được công nhận là Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) hoặc International English Language Testing System (IELTS). Những khóa thi tiếng Pháp được công nhận là Test d’évaluation de français (TEF) hoặc TCF Canada – Test de connaissance du français. Kết quả phải dưới 2 năm. Bạn có thể vào trang https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/standard-requirements/language-requirements/test-equivalency-charts.html để biết sự tương đương giữa CLB 4 và điểm của các khóa thi CELPIP, IELTS, TEF hoặc TCF Canada.
Bạn phải chứng minh đủ tài chánh dựa theo bảng ở trang https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/atlantic-immigration-pilot/proof-funds.html.
Bạn phải có thư nhận việc toàn thời gian tối thiểu một năm của một trong những người chủ được chỉ định trong chương trình Atlantic Immigration Pilot Program. Thư nhận việc phải ở cấp độ 0, A hoặc B. Công việc mà bạn được nhận không cần phải đúng với công việc mà bạn đã làm trước đó.
Như đã nói ở trên, bạn phải có thư nhận việc toàn thời gian tối thiểu một năm của một trong những người chủ được chỉ định trong chương trình Atlantic Immigration Pilot Program. Người chủ nhận bạn không cần làm thủ tục LMIA để xin nhận bạn.
Để hy vọng có thư nhận việc. bạn phải nộp càng nhiều đơn xin việc càng tốt mặc dù những người chủ chỉ định đó không đăng tìm người.
Người nước ngoài đang ở trong hoặc ở ngoài Canada có thể xin Work Permit (Giấy phép đi làm) một năm. Người hôn phối đi kèm có thể xin Open Work Permit.
Ở bang New Brunswich, chính phủ không công bố danh sách những người chủ được chỉ định. Bạn phải làm đơn xin tham khảo hồ sơ. Muốn tìm việc ở bang New Brunswick, trước hết bạn phải điền mẫu Express ion of Interest ở trang https://www.welcomenb.ca/content/dam/wel-bien/pdf/NB-EOI_NB_Employer.pdf và gửi cho địa chỉ [email protected] .
Ở bang Newfoundland, bạn có thể vào trang https://www.gov.nl.ca/immigration/designated-employers để có danh sách của những người chủ được chỉ định. Bạn vào trang để https://www.aesl.gov.nl.ca/findajob/default.html để tìm những việc đang cần người. Bạn cũng có thể vào trang https://cado.eservices.gov.nl.ca/CADOInternet/Company/CompanyMain.aspx để tìm tên của những người hoặc/và hoặc địa chỉ liên lạc nơi những người chủ được chỉ định để gửi Resume đến xin việc mặc dù họ không đăng tìm người.
Ở bang Nova Scotia, bạn có thể vào trang https://novascotiaimmigration.com/wp-content/uploads/Designated_AIP_employers.pdf để có danh sách những người chủ được chỉ định. Bạn vào tranghttps://jobs.novascotia.ca/ để tìm những việc đang cần người. Bạn cũng có thể vào trang https://rjsc.gov.ns.ca/rjsc/acceptTerms.do?lang=en để tìm tên của những người liên lạc nơi những người chủ được chỉ định để gửi Resume đến xin việc mặc dù họ không đăng tìm người.
Ở bang Prince Edward Island, bạn có thể vào trang https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/bureau-de-limmigration/atlantic-immigration-pilot-designated-employers để có dánh sách của những người chủ được chỉ định. Bạn vào trang https://workpei.cađể tìm những việc đang cần người. Bạn cũng có thể vào trang https://www.princeedwardisland.ca/fr/feature/pei-business-corporate-registry để tìm tên của những người liên lạc nơi những người chủ được chỉ định để gửi Resume đến xin việc mặc dù họ không đăng tìm người.
Một khi bạn đã có thư nhận việc của những người chủ được chỉ định thì những người luật sư, chưởng khế của Quebec hoặc tư vấn di trú có giấy phép hành nghề có thể giúp bạn làm hồ sơ xin Work Permit hoặc định cư. Ðể tìm những người tư vấn di trú có giấy phép hành nghề, bạn có thể vào trang http://iccrc-crcic.info/find-a-professional. những người tư vấn di trú có giấy phép hành nghề ở Canada mà tôi biết có : Eric Lam (https://www.facebook.com/ericqtlam?ref=br_rs) , Tuan Anh Duong Tran (https://www.facebook.com/anh.d.tuan.1) , Anh Thu Nguyen (https://www.facebook.com/nguyen.a.thu.35), Stacey Ly (https://www.facebook.com/LyRCIC), Nhu Quynh Vu (https://www.facebook.com/ms.vunhuquynh), Annie Thuy Duong (https://www.facebook.com/annie.duong), Michael Vinh Duc Ly (https://www.facebook.com/MyVancouverMyHanoi), và Khoa Nguyen (https://www.facebook.com/khoanguyen1987).
Chúc bạn thành công.


Comments

Vui lòng đăng nhập trước
Post được báo rác nhiều sẽ bị xóa
Loading...