Vietnamese Expats

Cho đi là để nhận lại
Google badgeiOs badge
3 năm trước
[McDonalds] Summer Drink Days
Mỗi năm lại lên.
$1 - Large Fountain Drink, Medium Iced Coffee.
$2 - Medium Minute Maid slushie, Small Real Fruit Smoothie, Small Iced Frappe.
Thời hạn: September 7, 2020


Comments

Vui lòng đăng nhập trước
Post được báo rác nhiều sẽ bị xóa
Loading...